HuduuMN
Монгол улсын
засгийн газар

Товч танилцуулга:

"Алсын хараа-2050" Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод “Улаанбаатар хотын төвлөрлийг сааруулж, бүс, орон нутгийн хүн амын тоонд үндэслэн төрөөс үзүүлэх нийгмийн үйлчилгээний стандарт, нормативын шаардлагыг үе шаттайгаар хангаж, иргэдийн эрүүл, аюулгүй, таатай ажиллаж, амьдрах орчныг бүрдүүлсэн байна.” гэж, Шинэ сэргэлтийн бодлогын 4.2 дахь хэсэгт “Шинэ суурьшлын бүс, дагуул хот, эдийн засгийн чөлөөт бүсийн бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлж, Улаанбаатар хотоос орон нутагт шилжин суурьшсан иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийг цогц бодлогоор дэмжих замаар төвлөрлийг сааруулна.” гэж тус тус заасан. Иймд Улаанбаатар хотоос орон нутагт шилжин суурьших шилжилт хөдөлгөөнийг дэмжих төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад нэгдсэн мэдээлэл өгөх зорилго бүхий Huduu.mn системийг 2023 онд ашиглалтад оруулсан.

huduu.mn системийн хамрах хүрээ:

Систем нь 21 аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газрын аймаг дахь 21 хэлтэс, орон нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн байгууллагууд болон бусад үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газруудын нэгтгэсэн нээлттэй мэдээллийг агуулна.

huduu.mn системийн хэрэглэгч:

  • Орон нутагт шилжин суурьших хүсэлтэй иргэд
  • Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулах хүсэлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллага.

Систем ашиглах нөхцөл:

  • Системд нийтлэгдсэн мэдээллийн үнэн зөвийг нийтэлсэн хүн, хуулийн этгээд бүрэн хариуцна.
  • Та системд нийтлэгдсэн мэдээлэлтэй холбоотойгоор Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газар /info@khurdan.gov.mn/-тай холбогдон зөрчил мэдэгдэх боломжтой бөгөөд мэдэгдсэн зөрчлийн мэдээллийн үнэн зөвийг зөрчил бичсэн этгээд бүрэн хариуцна.
  • Хэрэв та huduu.mn системээс мэдээлэл авч цааш түгээсэн тохиолдолд эх сурвалж (huduu.mn)-ийг заавал дурдах ёстойг анхаарна уу.

loader