loader
HuduuMN
Монгол улсын
засгийн газар

Төрийн үйлчилгээний цэгХУРДАН төвөөс операторийн горимоор түргэн шуурхай үйлчилгээг авах боломжтой. Хаяг:Хунтайжийн талбай,Нутгийн удирдлагын ордон,Г корпус101 тоот

18-45 насны 2-оос доошгүй гишүүнтэй, хөдөө орон нутагт шилжин суурьших хүссэлтэй малгүй болон цөөн малтай /бог малд шилжүүлснээр 20 хүртэлх толгой/ малчин өрхөд 5,0 сая төгрөгийн үнийн дүнтэй дүйцэх мал олгоно. хугацаа 36 сар /100% эргэн төлөх нөхцөлтэй/

Жилдээ шинээр үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээ дунджаар 28 цэг ашиглалтад орж 60 гаруй байнгын ажлын байрыг бий болгодог

📊2022 оны жилийн эцсийн байдлаар аймгийн нийт өрх 19098 байна. Нийт өрхийн 20.1 хувь нь аймгийн төвд, тосгонд 4.9 хувь нь, 24.1 хувь нь сумын төвд, 50.9 хувь нь хөдөөд амьдарч байна. You sent

Аймгийн хэмжээнд 49 багшийн орон тоо байгаа бөгөөд багшлах боловсон хүчнийг амьдрах орон сууцаар ханган, амьдарч байгаа орон нутагтаа өмчлөлийн газрыг үнэ төлбөргүй авах бүрэн боломжтой байна.

Аймгийн суурин хүн амын тоо 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар 61717-д хүрсэн ба 50.9 хувийг эрэгтэйчүүд, 49.1 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна.

Булган аймгийн эрүүл мэндийн салбарт ирж ажилласнаар амьдрах орон байраар хангагдаж, сум орон нутагтаа өмчлөлийн, зуслангийн газар эзэмших бүрэн боломжтой юм.

Булган аймгийн эрүүл мэндийн салбарт ирж ажилласнаар амьдрах орон байраар хангагдаж, сум орон нутагтаа өмчлөлийн, зуслангийн газар эзэмших бүрэн боломжтой юм.

  • Бүрэн хамрагдах боломжтой.
  • Аймгийн хэмжээнд төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургууль-5,төрийн өмчийн цэцэрлэг-7, мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв - 2, мөн сургалт дугуйлан тогмол хичээллэж байна.