loader
HuduuMN
Монгол улсын
засгийн газар

Аж ахуй, бичил бизнес, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх хүсэлтэй 30 хүртлэх насны иргэн, МБСБ-ын төгсөгчдөд 5.0 - 10.0 хүртэл сая төгрөгийг эргэн төлөх нөхцөлтэйгөөр олгодог.

18-45 насны 2-оос доошгүй гишүүнтэй, хөдөө орон нутагт шилжин суурьших хүссэлтэй малгүй болон цөөн малтай /бог малд шилжүүлснээр 20 хүртэлх толгой/ малчин өрхөд 5,0 сая төгрөгийн үнийн дүнтэй дүйцэх мал олгоно. хугацаа 36 сар /100% эргэн төлөх нөхцөлтэй/

Нээлттэй Архангай аймаг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Архангай аймгийн хөгжлийн тэргүүлэх чиглэл болох хүний хөгжил, хөдөө аж ахуй, байгальд ээлтэй аялал жуулчлал гэсэн чиглэлээр

Хүний хөгжил, хөдөө аж ахуй, байгальд ээлтэй аялал жуулчлал гэсэн чиглэлээр амьдрах таатай орчин бүрдүүлэх, дэд бүтцийг өргөтгөх, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, уялдаа холбоог хангах, хөрөнгө оруулалт татах зорилгоор дараах зорилго тавин ажиллаж байна.