loader
HuduuMN
Монгол улсын
засгийн газар

Дорнод аймгийн хүн ам нь насны бүтцийн хувьд дийлэнх нь залуучууд байна.Тодруулбал 0-14 насны хүүхэд 32,3 хувь, 15-64 насны хүн ам 63,6 хувь, 65 ба түүнээс дээш насны хүн а 4,1 хувийг эзэлж байна.

Дорнод аймгийн иргэн болон шилжин суурьших иргэд, өрх, гэр бүлийн ажиллаж, хөгжих, эрүүл аюулгүй таатай орчин нөхцөлд амьдрах боломжийг орон нутгийн онцлог, нөөц боломжид тулгуурлан дэмжиж, энэ төрлийн үйл ажиллагааг бодлого, зохион байгуулалтаар хангах

Аймгийн төвийн хэмжээнд ерөнхий боловсролын сургууль улсын 7, хувийн 4 сургууль байна. Улсын цэцэрлэг 18, 4 хувийн цэцэрлэг байна

Хүн амын тоо 84.6 мянган хүн ам, 24919 өрхтэй.