loader
HuduuMN
Монгол улсын
засгийн газар
ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС 2024 ОНЫ АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ, ДҮГНЭЛТ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ  | HuduuMN

ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС 2024 ОНЫ АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ, ДҮГНЭЛТ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ

2023-11-27

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд зааснаар " ...аймаг нийслэлийн Засаг даргаас тухайн шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн мэдүүлсэн жилийн төсвийн төсөлд төсвийн орлого нэмэгдүүлэх, төсвийн зарлагыг бууруулах, төсвийн санхүүжилтийн үр ашгийг дээшлүүлэх талаар дүгнэлт гаргаж хүргүүлнэ" гэж заасныг үндэслэн Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас ирүүлсэн ирэх оны аймгийн төсвийн төсөлд өгөх санал, дүгнэлтийг хүлээн авлаа. Төсвийг үр ашигтай зарцуулах, хэрэгжилтийг хангуулах, дотоод хяналтыг тогтолцоог сайжруулах зэрэг гол үндсэн шаардлага тусгагдсан.