loader
HuduuMN
Монгол улсын
засгийн газар

Улаанбаатар хотоос Говьсүмбэр аймаг хүртэл галт тэргээр 247км 5 цаг явж хүрнэ.

Говьсүмбэр аймагт шилжин ирж амьдрах иргэдийн нөхцөл боломжийг бүрдүүлэхээр шинэ суурьшлын бүсийн төлөвлөлтийг 52 га-д хийж байна.

Нээлттэй Говьсүмбэр аймаг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

хөгжлийн бэрхшээлтэй болон хөгжлийн бэрхшээлтэй гэр бүлийн гишүүнээ гэртээ хардаг /Хөдөлмөр эрхэлдэггүй/ хүний боловсруулсан төслийг сонгон шалгаруулж барьцаагүй, хүүгүй 5-10 сая хүртлэх төгрөгийг эргэн төлөх нөхцөлтэйгөөр зээл олгодог.

Үндсэн үнэ м2 1.800.000, төрийн албан хаагчидад хөнгөлөлтөөр м2 1.600.000 төгрөгийн өртөгтэй байна.

18-45 насны 2-оос доошгүй гишүүнтэй, хөдөө орон нутагт шилжин суурьших хүссэлтэй малгүй болон цөөн малтай /бог малд шилжүүлснээр 20 хүртэлх толгой/ малчин өрхөд 5,0 сая төгрөгийн үнийн дүнтэй дүйцэх мал олгоно. хугацаа 36 сар /100% эргэн төлөх нөхцөлтэй/

Дэд бүтцийн хувьд хөгжих бүрэн боломжит байршилтай . Эрүүл таатай орчинд амьдрах, Бизнес эрхлэх, хөгжих бололцоог хангаж ажиллаж байгаа аймаг юм.

Аж ахуй, бичил бизнес, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх хүсэлтэй 30 хүртлэх насны иргэн, МБСБ-ын төгсөгчдөд 5.0 - 10.0 хүртэл сая төгрөгийг эргэн төлөх нөхцөлтэйгөөр олгодог.

Аймгийн хэмжээнд төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын 5 сургуульд 4267 хүүхэд хамран сургалтын хувь 100, төрийн өмчийн 7-н цэцэрлэгт 1887 хүүхэд хамран сургалт 92,5 хувьтай байна.