loader
HuduuMN
Монгол улсын
засгийн газар

Газар

Говьсүмбэр аймаг нь өрсөлдөх чадварын үнэлгээ болон хүний хөгжлийн индексээр улсын хэмжээнд 5 дугаарт эрэмбэлэгдэж байгаа нь хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалт өрнөсөн, ажилгүйдэл, ядуурал буурч, ард иргэдийн ая тухтай амьдрах орчин нөхцөл бүрдэж, зам харилцаа, дэд бүтцэд тулгуурлан хөгжиж буй залуу аймаг болохоо батлан харуулж байна.

Орон байр

Орон нутагт жилийн 6 хувь бөгөөд эхний 3 жилийн хүүгийн 50 хувь буюу 3 нэгж хувийг Засгийн газраас татаас хэлбэрээр дэмжлэг үзүүлж хөнгөлнө.

Бизнес эрхлэлт

Ажлын байр бий болгох , хадгалах, бичил болон гарааны бизнесийг эхлүүлэх, эргэлтийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, сэргээхэд чиглэсэн барьцаагүй, хүүгүй эргэн төлөгдөх болон хөнгөлөлттэй нөхцлөөр олгоход оршино.

Татварын хөнгөлөлт

6.2.1. Татварын шаталсан тогтолцоог хэрэгжүүлж, бизнес эрхлэгчид, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг татварын бодлогоор дэмжих.

Санхүүгийн дэмжлэг

Ажлын байр бий болгох, хадгалах, бичил болон гарааны бизнесийг эхлүүлэх, эргэлтийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, сэргээхэд чиглэсэн барьцаагүй, хүүгүй эргэн төлөгдөх болон хөнгөлөлттэй нөхцлөөр санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

Бусад

Хүн амын өсөлттэй уялдуулан эрүүл мэндийн байгууллагуудын хүчин чадал хүний нөөцийн хангамжийг нэмэгдүүлж, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх

Тайлан

Хүн амын өсөлттэй уялдуулан сургууль, цэцэрлэгийг өргөтгөж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, сургалтын чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх